Facebook
RSS
Print

Randvere küla, Aiaotsa tee 5 detailplaneering

12.10.2018

29.10 - 12.11.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Tammneeme külas, kinnistu Tammneeme tee 18a detailplaneering. (Viimsi Vallavalitsuse 1.10.2018 korraldus nr 560)

Detailplaneeringuga on hõlmatud Randvere külas asuv 2519 m² suurune hoonestatud elamumaa sihtotstarbega krunt Aiaotsa tee 5 (89008:001:0001), mis asub endise aiandusühistu „Karikakar“ territooriumil, tänase väljakujunenud hoonestusega elurajoonis. Planeeringualal kehtib Viimsi Vallavolikogu 13.05.1997 otsusega nr 135 kehtestatud „A/Ü Karikakar detailplaneering“, mida käesoleva korraldusega vastu võetava detailplaneeringuga muudetakse – senine üksikelamukrunt jagatakse ning moodustatakse kaks üksikelamukrunti.
Detailplaneeringuga (Katrin Oidjärve Arhitektuuribüroo OÜ töö nr T13/17, põhijoonise väljatrükk: 20.07.2018) jagatakse kinnistu Aiaotsa tee 5 kaheks üksikelamukrundiks, suurustega 1200 m² ja 1319 m² ning määratakse krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks. Üksikelamu suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 meetrit (2 maapealset korrust), abihoonetel 5,0 meetrit (1 maapealne korrus).


       Haabneeme LED projekt