Facebook
RSS
Print

Tammneeme küla, kinnistu Tammneeme tee 18a detailplaneering

12.10.2018

29.10 - 12.11.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Tammneeme külas, kinnistu Tammneeme tee 18a detailplaneering. (Viimsi Vallavalitsuse 1.10.2018 korraldus nr 559

Detailplaneeringuga on hõlmatud Tammneeme külas asuv 1273 m² suurune elamumaa sihtotstarbega kinnistu Tammneeme tee 18a (89001:003:0356), mis asub väljakujunenud hoonestusega väikeelamute piirkonnas, Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohasel väikeelamute maa juhtotstarbega alal. Planeeringualal kehtib Viimsi Vallavolikogu 10.08.2008 otsusega nr 50 kehtestatud „Viimsi valla, Tammneeme küla, Silla, Silla I, II ja III detailplaneering“, mille kohase krundi pos nr 9 lubatud ehitusala piire käesoleva detailplaneeringuga muudetakse ja mis on detailplaneeringu koostamise eesmärk.
Detailplaneeringuga (Inomatic OÜ töö nr 18007, põhijoonise väljatrükk: 6.06.2018) määratakse üksikelamukrundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pinnaga 250 m². Üksikelamu (põhihoone) on lubatud ehitada kahe maapealse korrusega, kõrgusega kuni 8,5 meetrit, samuti on lubatud üks maa-alune korrus. Abihoone suurim lubatud kõrgus on 5,0 meetrit, abihoone korruselisus on üks. Lubatud ehitusala nihutatakse võrreldes kehtiva detailplaneeringuga teemaa poole, paiknedes nii Tammneeme tee kui ka Haugi tee poolsest krundipiirist 5,0 meetri kaugusel. Samuti nihutatakse lubatud ehitusala naaberkrundi Tammneeme tee 18 poolsest piirist 5,0 meetri kaugusele, mis kehtiva detailplaneeringuga paiknes vastu krundipiiri. Lubatud ehitusala teepoolsed piirid järgivad naaberkruntidele kavandatud hoonestusala piire, aidates seeläbi luua terviklikku ja tasakaalustatud arhitektuurset keskkonda.


       Haabneeme LED projekt