Facebook
RSS
Print

Pringi küla, kinnistute Rohuneeme tee 56 ja Rohuneeme tee 56a detailplaneering

12.10.2018

29.10 - 12.11.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Pringi külas, kinnistute Rohuneeme tee 56 ja Rohuneeme tee 56 detailplaneering. (Viimsi Vallavalitsuse 25.09.2018 korraldus nr 544)

Detailplaneeringuga on hõlmatud Pringi külas asuvad elamumaa sihtotstarbega kinnistud Rohuneeme tee 56 (89001:003:6690) ja Rohuneeme tee 56a (89001:003:6700). Planeeringuala asub väljakujunenud hoonestusega elamupiirkonnas, Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve on väikeelamute maa. Planeeringualal kehtib Viimsi Vallavalitsuse 04.05.1999 korraldusega nr 887 kehtestatud „Viimsi vald, Pringi küla, Rohuneeme tee 56/56a detailplaneering“, mille kohaseid krundipiire ja ehitusõigust käesoleva korraldusega vastuvõetava detailplaneeringuga muudetakse. Planeeringuala on osaliselt hoonestatud.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on krundipiiride muutmine ja maakatastri seaduse nõuetele vastavate krundipiiride moodustamine. Detailplaneeringuga (OÜ Arhitektibüroo Orub töö nr 503, põhijoonise väljatrükk: 4.06.2018) moodustatakse kolm üksikelamukrunti, suurustega 1549 m², 1462 m² ja 2121 m² ning määratakse krundi ehitusõigus ühe põhihoone (üksikelamu) ja sõltuvalt krundist kahe kuni kolme abihoone püstitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga vahemikus 290 m² kuni 420 m². Põhihoonete suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 meetrit, abihoonetel 5,0 meetrit.


       Haabneeme LED projekt