Facebook
RSS
Print

Metsakasti küla, kinnistute Hansu tee 2, Jäätma tee 15 ja Jäätma tee 17 detailplaneering

04.05.2018

 21.05 - 03.06.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Metsakasti küla, kinnistute Hansu tee 2, Jäätma tee 15 ja Jäätma tee 17 detailplaneering (Viimsi Vallavalitsuse 27.03.2018 korraldus nr 162).

Detailplaneeringuga on hõlmatud Metsakasti külas asuvad elamumaa sihtotstarbega kinnistud Hansu tee 2 (89001:010:3563), Jäätma tee 15 (89001:010:3181) ja Jäätma tee 17 (89001:010:3183). Planeeringuala asub osaliselt väljakujunenud hoonestusega elamupiirkonnas, mille naabruses on ka kehtivate detailplaneeringutega arendamata alasid. Tegu on piirkonnaga, kuhu on planeeritud nii üksik- kui ka kaksikelamuid. Planeeringuala piirneb kinnistutega Hansu tee 2a, Hansu tee 4, Hansu tee L1, Jäätma tee L8, Vana-Jäätma ja Vana-Männiku. 

Detailplaneeringuga (Stuhh Arhitektuur OÜ töö nr 1709, Tallinn 2018, põhijoonise väljatrükk: 12.03.2018) moodustatakse üks kaksikelamukrunt, suurusega 2 255 m² ning määratakse krundi ehitusõigus ühe põhihoone (kaksikelamu) ja kahe abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 350 m², ja kaks üksikelamukrunti, suurustega 2 821 m² ja 3 988 m² ning määratakse kruntide ehitusõigus ühe põhihoone (üksikelamu) ja sõltuvalt krundist kolme kuni nelja abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 700 m² (pos nr 2) ja 500 m² (pos nr 3). Põhihoonete suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 meetrit, abihoonetel 5,0 meetrit.

 


       Haabneeme LED projekt