Facebook
RSS
Print

Rohuneeme küla, kinnistu Väike-Valli detailplaneering

04.05.2018

21.05 - 03.06.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Rohuneeme küla, kinnistu Väike-Valli detailplaneering (Viimsi Vallavalitsuse 20.03.2018 korraldus nr 151).

Detailplaneeringuga on hõlmatud Rohuneeme külas asuv 2 578 m² suurune krunt, mis asub poolsaare põhjaosas, Rohuneeme külas, Suur-Ringtee ja mere-äärse kinnistu Kivineeme vahelisel alal. Planeeringuala on kirde-edela suunaline, suhteliselt korrapärase kujuga, maapinna kõrguste vahe on 1,5 meetrit, maapind langeb ühtlaselt loode suunas, absoluutkõrgused jäävad vahemikku 4.0 kuni 2.5 (Kroonlinna veemõõdulati nullpunkti järgi). Planeeritav ala piirneb põhjast kinnistuga Kivineeme, idast ja lõunast kinnistuga Uus-Oti, edelast ja läänest Suur-Ringteega. Maa-ala on kaetud kõrghaljastusega, hoonestus puudub. Juurdepääs planeeringualale toimub Suur-Ringteelt. Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ töö nr 07-16, august 2017, põhijoonise väljatrükk: 20.09.2017) moodustatakse üks 2 578 m² suurune puhke- ja spordirajatiste maa kasutamise sihtotstarbega krunt detailplaneeringu liigi järgi (katastriüksuse liigi järgi ärimaa krunt) ja määratakse krundi ehitusõigus ühe kahekorruselise (H = 7,0 meetrit) tervisespordiklubi hoone ja kahe ühekorruselise (H = 5,0 meetrit) abihoone ehitamiseks. Krundi suurim lubatud ehitusalune pindala on 350 m² (kolmsada viiskümmend ruutmeetrit).

 


       Haabneeme LED projekt