Facebook
RSS
Print

Laiaküla, kinnistute Käära tee 46 ja osaliselt Uus-Kopli detailplaneering

04.05.2018

 21.05.2018, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Laiaküla, kinnistute Käära tee 46 ja osaliselt Uus-Kopli detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ligikaudu 2,5 hektarit ning see asub valla lõunaosas, Laiakülas. Planeeritav ala hõlmab elamumaa sihtotstarbega kinnistut Käära tee 46 (89001:010:2925) ja teemaa ulatuses osaliselt (ca 2,08 hektarit) tootmismaa sihtotstarbega kinnistut Uus-Kopli (89001:010:2926). Planeeritav ala on suures ulatuses kõrghaljastatud, kuid hoonestamata. Planeeringuala hõlmab osa Käära teest. Juurdepääs planeeringualale on olemas Käära teelt.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kolme üksikelamu maa (EP) krundi ja kahe teemaa krundi moodustamine ning üksikelamumaa kruntide ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised, kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted, ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.


       Haabneeme LED projekt