Facebook
RSS
Print

Pärnamäe küla, kinnistu Mäe detailplaneering

04.05.2018

 14.05.2018, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Pärnamäe küla, kinnistu Mäe detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on 3,78 ha ning see asub Pärnamäe külas, Pärnamäe tee ja Vehema tee ääres. Planeeritav ala hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega Mäe kinnistut. Detailplaneeringuga hõlmatud kinnistul puudub olemasolev hoonestus ja kõrghaljastus. Ala piirneb põhjast ja läänest olemasolevate elamukruntidega, kus elamud ja selleks vajalik infrastruktuur on valdavalt välja ehitatud.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, muuta kinnistul Mäe Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve maatulundusmaast (põllumajandusmaast) väikeelamute maaks, jaotada planeeritav maa-ala üksikelamukruntideks ning määrata krundi ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks.


       Haabneeme LED projekt