Facebook
RSS
Print

Naissaar, Lõunaküla, kinnistu Rooseni detailplaneeringu eskiis

09.02.2018

 26.02.2018, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Naissaar, Lõunaküla, kinnistu Rooseni detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Planeeritud 1,37 ha suurune Rooseni kinnistu asub Naissaare lõunaosas, Lõunaküla/ Storbyn küla territooriumil, piirnedes põhjast kinnistutega Uus-Glubi, Glubi (maatulundusmaad) ja osaliselt reformimata riigimaaga, idast kinnistuga Kiini (maatulundusmaa), lõunast Tallinna lahega ja läänest kinnistuga Tominga (maatulundusmaa).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ühe krundi moodustamine sihtotstarvetega: väikeettevõtluse hoone maa (ÄV 40%), majutushoone maa (ÄM 40%); kultuuri- ja spordiasutuse maa (ÜK20%);

Lisaks 6 hoone ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude iseloomu ja asukohtade määramine, haljastuse põhimõtteline kujundus, juurdepääsude ning liikluskorralduse lahendus, sh kinnistut läbiva tee avaliku kasutuse tagamine ajani, mil on lahendatud piirkonna teedevõrk sh taastatud ajalooline tee paiknemine.


       Haabneeme LED projekt