Facebook
RSS
Print

Tammneeme küla, Uus-Põldmäe detailplaneeringu eskiis

24.10.2017

07.11.2017, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Tammneeme küla, kinnistu Uus-Põldmäe detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Planeeritav 5108 m² suurune krunt asub Tammneeme külas Tammneeme tee ääres endise segusõlme territooriumi idaosas. Planeeritav ala külgneb kinnistutega Tammeoru tee 7, Tammneeme pumpla, Pällu tee 4 ja 6 ning Akinta. Planeeritav maa-ala on reljeefilt tasane, kuid on kaetud kõrghaljastusega. Põhjas ja idas asub tihedama krundijaotusstruktuuriga elurajoon, lõunapoolsele territooriumile on planeeritud ridaelamud, mis on seni rajamata, läänes kinnistutel Pällu tee 4 ja 6 paikneb tootmisettevõte Akinta OÜ.

Juurdepääs planeeringualale toimub Tammneeme teelt.

Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada kinnistu kolmeks, moodustades ühe kaksikelamukrundi, ühe tee- ja tänavamaa krundi ja ühe loodusliku haljasmaa krundi.

Krundile pos.1 on antud ehitusõigus kaksikelamule. Hoone lubatav katusekalle on vahemikus 0-20°, max elamu harja kõrgus on 8,5m (abs 19,50m) maapinna keskmisest kõrgusmärgist, ehitusalune pind kuni 500 m² (täisehitus% on 19). Maapealsete korruste arv on 2, maa-aluseid korruseid ei planeerita, sest tegemist on suhteliselt madala alaga.

Krunt pos. 2 on loodusliku maa sihtotstarbega. Krundile rajatakse avalik haljasala.

Krunt pos. 3 on tee- ja tänavamaa sihtotstarbega. Krundil kulgeb sademeveekraav ning perspektiivis on kavas sinna rajada kergliiklustee.

Krundid pos. 2 ja 3 võõrandatakse tasuta vallale.


       Haabneeme LED projekt