Facebook
RSS
Print

Laiaküla, kinnistu Uus-Käspre detailplaneering

25.08.2017

 18.09.2017, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Laiaküla, kinnistu Uus-Käspre detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Planeeritava ala suurus on ligikaudselt 11 000 m² ning see asub Laiaküla küla edelaosas, Narva maantee ja perspektiivse Käspremäe tee ristumiskohal. Planeeritav ala hõlmab kinnistut Uus-Käspre ja kinnistuga külgnevates lõikudes Narva maantee ja Käspremäe tee kinnistuid. Planeeritava ala täpne suurus ja piirid määratakse detailplaneeringu koostamise käigus.

Planeeritav ala on ebakorrapärase kujuga, maapinna abs. kõrgused jäävad vahemikku 34,0 kuni 38,0 m. Kinnistu on hoonestamata, valdavalt kaetud kõrghaljastusega. Kinnistu piirneb põhjast elamukruntidega, läänest ja idast metsaste aladega ning lõunast Jõelähtme valla territooriumil asuva hoonestamata loodusliku maaga. Juurdepääs planeeringualale toimub planeeritavalt Käspremäe tee ja Narva maantee ristmikult.

Käesoleva detailplaneeringuga nähakse ette maatulundusmaa sihtotstarbega Uus-Käspre kinnistu jagamine neljaks krundiks:

1.      väikeettevõtluse hoone ja tootmishoone maa sihtotstarvega krunt  (100% ärimaa);

2.      kaitseotstarbelise metsa maa sihtotstarvega krunt (100% üldkasutatava maa), mis antakse tasuta üle Viimsi vallale;

3.      tee ja tänava maa sihtotstarvega krunt (100% transpordimaa), mis antakse tasuta üle Viimsi vallale;

4.      kaitseotstarbelise metsa maa sihtotstarvega krunt (100% üldkasutatava maa), mis jääb omaniku kasutusse;

Planeeringuga määratakse ehitusõigus tootmis- ja büroohoone(te) rajamiseks; määratakse hoonestusala, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning sõidu-, kergliiklusteede, parkimisalade paiknemine ja liikluskorralduse põhimõtted.


       Haabneeme LED projekt