Facebook
RSS
Print

Leppneeme küla, kinnistu Leppneeme tee 95 detailplaneering

25.08.2017

 12.09.2017, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Leppneeme küla, kinnistu Leppneeme tee 95 detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Planeeritava kinnistu suurus on 6848 m² ja see asub Leppneeme tee ja Soome lahe vahelisel alal Leppneeme tee ja Leppneeme sadama tee ristmikust ca 80 meetri kaugusel idas. Planeeringuala piirneb läänest kinnistuga Leppneeme tee 93, idast kinnistuga Vana-Sepa, põhjast Soome lahega ja lõunast Leppneeme teega. Reljeefilt ebaühtlane – maapind langeb tugevalt põhja suunas, abs. kõrgused jäävad vahemikku 0.0 kuni 5.5. Krunt on kujult suhteliselt korrapärane, Leppneeme tee poolses osas paikneb üksikelamu mitme abihoonega. Tegu on ranna-äärse maastikuga, kus kasvab sellele iseloomulik madalam taimestik, kõrghaljastust peaaegu ei esine. Kinnistul on kehtiv detailplaneering (Mäeotsa maaüksuse detailplaneering – kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 12.09.2006. a otsusega nr 87). Juurdepääs planeeritavale kinnistule toimub Leppneeme teelt.

Detailplaneeringuga moodustatakse kaks üksikelamumaa krunti (pos.1 ja 2), kaks loodusliku maa krunti (pos. 3 ja 4) ning üks tee ja tänava maa kasutamise sihtotstarbega krunt (pos.5) Leppneeme tee laiendamiseks.

Üksikelamumaa sihtotstarbega kruntidele pos. 1 – pos. 2 on antud ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks. Arvestades olemasolevate abihoonetega on krundile pos.1 lubatud kuni neli abihoonet ja krundile pos.2 üks abihoone.


       Haabneeme LED projekt