Facebook
RSS
Print

Metsakasti küla, Katkuniidu tee 2 detailplaneeringu algatamata jätmine

26.07.2017

20.06.2017 otsus nr 42Metsakasti külas, kinnistu Katkuniidu tee 2 detailplaneeringu algatamata jätmine“.

Jäetakse algatamata detailplaneeringu koostamine Metsakasti külas 1 641 m² suurusel elamumaa sihtotstarbega kinnistul, aadressiga Katkuniidu tee 2, millega sooviti määrata ehitusõigus õigusliku aluseta püstitatud kaksikelamule ning vähendada Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneeringuga ja üldplaneeringu teemaplaneeringuga Viimsi valla üldiste eitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted. määratud krundi miinimumsuurust.


       Haabneeme LED projekt