Facebook
RSS
Print

Pringi küla, kinnistu Uus-Jaani detailplaneering

15.06.2017

 28.06.2017, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Pringi küla, kinnistu Uus-Jaani detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Detailplaneeringu lahendus kujundab ligikaudselt 0,65 ha suuruse planeeringuala ruumilise terviklahendus, mis arvestab ümbritseva elukeskkonna ehitustavadega. Detailplaneeringuga moodustatakse Uus-Jaani kinnistule 5 pereelamumaa krunti, kuhu on õigus ehitada üks üksikelamu ja üks abihoone ning üks tee- ja tänavamaa krunt eratee tarvis. Moodustatud pereelamumaa krundile määrab detailplaneering ära ka krundi asukohast lähtuvalt hoone arhitektuursed tingimused, kujundades naabruses asuva elamualaga arvestava ruumilise terviklahenduse ja mis sobitub ümbritseva keskkonnaga.

Lisaks määrab käesolev planeering ära tehnovõrkude asukohad, teedevõrgu ja liikluskorralduse lahendus ning haljastuse põhimõtteline kujunduse, mis toetub Uus-Jaani kinnistule koostatud puistu hinnangule/dendroloogiale.

 


       Haabneeme LED projekt