Facebook
RSS
Print

Püünsi küla, kinnistu Rohuneeme tee 112 detailplaneering

15.06.2017

 26.06.2017, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Püünsi küla, kinnistu Rohuneeme tee 112 detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist jagada 6898 m2 suurune kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks, üheks elamu- ja ärimaa sihtotstarbega krundiks (50% elamumaa/ 50% ärimaa) ning moodustatavatele kruntidele juurdepääsuks vajaliku teemaa sihtotstarbega krundiks ning määrata krundi ehitusõigus kolme 2-korruselise üksikelamu ja abihoonete ning ühe 1-korruselise elu- ja ärihoone ehitamiseks, s.h määrata krundi tehnovõrkude ja –rajatiste asukohad ning liikluskorralduse põhimõtted.


       Haabneeme LED projekt