Facebook
RSS
Print

ESF projekti "Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis" toetuse taotluse rahuldamine

13.03.2017

 

Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 8 lõike 2 punkti 2 ja § 22 lõike 1 ja sotsiaalkaitseministri 07.06.2016 määruse nr 44 „Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord“.

Sihtasutus Innove otsustas rahuldada Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti esitatud toetuse taotluse projekti „Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis“ nr 2014-2020.2.02.16-0030 elluviimiseks. 

Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.03.2017 ja lõppkuupäev on 28.02.2019.

Projekti maksumus kokku: 255 069,88 eurot, millest ESF toetus on 197 493,98 eurot. 

Projekti eesmärk on ööpäevaringse intervallhoiuteenuse osutamise abil luua Tallinnas ja Viimsis raske ja sügava vaimu- ning liitpuudega täisealisele isikule ja suure hoolduskoormusega teenuse kasutaja vanemale/ eestkostjale tingimused tööl käimiseks, töö leidmiseks ja töö säilitamiseks. Projektis seatud eesmärkide täitmine mõjutab sotsiaalset sidusust ja võrdsete võimaluste tagamist ühiskonnas.

Projekti käigus luuakse 6 intervallhoiuteenuse kohta (4 kohta Tallinnas ja 2 kohta Viimsi vallas), et pakkuda teenust vähemalt 16-le raske ja sügava vaimu- ning liitpuudega täisealisele isikule.

Projekti tulemuseks on kvaliteetsem ja integreeritum teenuste osutamine, mis toetab raske ja sügava vaimu- ning liitpuudega inimestele intervallhoiuteenuse osutamist ning loob teenuse kasutaja vanemale/ eestkostjale tingimused tööturul osalemiseks.Teenuste arendamise ja investeeringute koosmõjul pareneb teenuse kättesaadavus, kvaliteet ja tulemuslikkus kuna teenuseid osutatakse vajaduspõhiselt. Planeeritud tegevuste edukas läbiviimine toetab ühtlast intervallhoiuteenuse arengut Tallinnas ja Viimsis ning teenuse kasutajate elukvaliteedi tõusu regioonis, toetades suure hoolduskoormusega vanema/ eestkostja võimekust tööhõives osalemisel. Selle tulemusel areneb kohalike omavalitsuste võimekus ja professionaalsus osutada vajalikke sotsiaalteenuseid, mis aitab ennetada kallimate teenuste osutamise vajadust.

 

ESF projekti I koosloome töötuba

29.05.2017

ESF-i poolt rahastatud projekti “Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis” üheks tegevusliiniks on teenuse sisu väljatöötamine.

Intervallhoiuteenuse katsetamine ja arendus toimub ajavahemikul 01.03.2017–28.02.2018 koosloome meetodi teel. Protsessi juhivad Trinidad Consulting OÜ disainerid, kaasates valdkonnaga seotud osalisi.

Koosloome meetodi puhul disainitakse teenused koos teenusepakkuja ja teenusekasutajatega. Lähtutakse põhimõttest, et teenusekasutaja ei ole passiivne teenuste tarbija, vaid teenuse planeerimises ja pakkumises aktiivne osaleja. See aitab kavandada ja osutada teenuseid efektiivselt ja arvestada sihtrühma vajadustega.

Projekti tulemuseks on kvaliteetsemad ja integreeritumad teenused. Intervallhoiuteenuse arendamise ja investeeringute koosmõjul pareneb teenuse kättesaadavus, kvaliteet ja tulemuslikkus, kuna teenuseid pakutakse vastavalt vajadusele. 

15. mail 2017 toimus Päevakeskus Käo Pae keskuses ESF projekti I koosloome töötuba.

Fotod I koosloome töötoast

ESF projekti II koosloome töötuba

19.08.2017

ESF-i poolt rahastatud projekti “Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis” üheks tegevusliiniks on teenuse sisu väljatöötamine.

Intervallhoiuteenuse katsetamine ja arendus toimub ajavahemikul 01.03.2017–28.02.2018 koosloome meetodi teel. Protsessi juhivad Trinidad Consulting OÜ disainerid, kaasates valdkonnaga seotud osalisi.

II koosloome töötuba toimus 16. augustil 2017. 

Töötoa teemad olid järgmised:

  • esimeses töötoas kavandatud piloodi käivitamise tegevusplaani täitmise ja hetkeseisu ülevaatamine; 
  • esimeses töötoas kirjeldatud klienditeekonna/ teenuse protsessi (sh koostatud klienditöö ja korralduslike dokumentide) ülevaatamine, vajadusel täiendamine;
  • piloteeritava teenuse sisu (komponentide) ülevaatamine koos vajalike esmaressursside ülevaatmisega (keskkond, töötajad, tugiteenused jm);
  • piloteerimise analüüsiks vajalike andmete ja nende kogumise viisides kokku leppimine;
  • tegevusplaani täiendamine uute, vajalike tegevustega.

Fotod II koosloome töötoast

 


       Haabneeme LED projekt