Facebook
RSS
Print

Laiaküla, kinnistu Ees-Kaarle detailplaneering

20.04.2017

 08.05.2017, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Laiaküla, kinnistu Ees-Kaarle detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada 2941m2 suurune Ees-Kaarle kinnistu üksikelamumaa sihtotstarbega krundiks ning tee ja tänavamaa krundiks ning määrata elamukrundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks.


       Haabneeme LED projekt