Facebook
RSS
Print

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi vallas, Haabneeme alevikus, asendiplaanil toodud elamupiirkonnas sidevõrgu projekteerimiseks.

Olulisemad teemad

 

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalametile esitas Telia Eesti AS 29.03.2018 sidevõrgu projekteerimiseks ja ehitamiseks projekteerimistingimuste taotluse detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel  nr 18110027/02074 Haabneeme alevikus, teedele - Lille tee L2, Kelluka tee 6a, Kelluka tee, Lille tee L1, Õilme tee L1, Vardi tee L3, Vardi tee L1, Liblika tee, Nurme tee L2, Vardi tee L5 ja Õisiku tee kiudoptilise sidekaabliga (PON) sidevõrgu  ehitamiseks. Ehitatava sidevõrgu projekteerimise maa-ala plaan on menetlusele lisatud. (fail) 

 

Kavandatav sidevõrk parandab oluliselt piirkonna sideteenuse kättesaadavust ja selle kvaliteeti.  Sidevõrgu ehitamine ei ole vastuolus avalike huvide ega väärtustega, on vallaelu seisukohast oluline ja selle ehitamisega ei kaasne olulist muudatust vallaruumis. Projekteerimistingimuste väljastamine ei ole vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga.

 

Vastavalt ehitusseadustiku § 26 lg 1 on projekteerimistingimused vajalikud ehitusloa-kohustusliku olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja § 31 lg 1 alusel.

1. Avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi vallavalitsuse veebilehel www.viimsivald.ee. Eelnõu ja maa-ala plaan on tutvumiseks kättesaadav ka Viimsi vallavalitsuse administratiivhoones Nelgi tee 1, Viimsi alevik.

2.  Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul, alates avalikustamisest. (EELNÕU)

3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamisest arvates arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust avaldada.

 

Ehitus- ja kommunaalamet

 


       Haabneeme LED projekt