Facebook
RSS
Print

Karulaugu 3 kinnistu arvel moodustatava kinnistu hoonestusõigusega koormamise avaliku kirjaliku enampakkumise teade

21.05.2013

Viimsi Vallavalitsus (registrikood 75021250) viib osaühingu Viimsi Haldus (registrikood 10618178) esindajana läbi avaliku kirjaliku enampakkumise OÜ-le Viimsi Haldus kuuluva Harjumaal, Viimsi vallas, Haabneeme alevikus, Karulaugu tee 3 asuva Karulaugu tee 3 kinnistu (Harju Maakohtu kinnistusosakonna Harju Kinnistusjaoskonna registriosa nr 7981402, katastritunnus 89001:010:1719, pindala 53190 m2, sihtotstarve 50% maatulundusmaa ning 50% sotsiaalmaa) arvel Viimsi Vallavalitsuse 26. aprilli 2013. a. korraldusega nr 494 kehtestatud Viimsi vald, Haabneeme alevik, Veere tee 2, Veere tee 4, Veere tee 6 ja osaliselt Karulaugu tee 3 katastriüksuste detailplaneeringu alusel selle esemeks olevalt asendiplaanilt nr 3 nähtuvale positsioonile 2 moodustatava OÜ-le Viimsi Haldus kuuluva kinnistu (kavandatav pindala 5525 m2, kavandatav sihtotstarve 100% ärimaa) koormamiseks hoonestusõigusega.

Hoonestusõiguse tähtaeg on 35 aastat arvates hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse.

Hoonestusõiguse tasu summa algsuurus kogu hoonestusõiguse perioodi eest on 400 000 eurot (sellele summale lisandub seaduses sätestatud käibemaks). Hoonestusõiguse tasu kogu hoonestusõiguse perioodi eest kuulub tasumisele hoonestusõiguse seadmise asjaõiguslepingu sõlmimise päeval.

Moodustatava kinnistu katastriüksuse sihtotstarve vastavalt katastriüksuse liigile on 100% ärimaa ning vastavalt detailplaneeringu liigile on 100% spordihoone- ja kompleksi maa. Krundile on lubatud ehitada 1 ehitis, mille lubatud suurim ehitusalune pind on 4100m2 ning mis on maksimaalselt kahekorruseline ja 13 meetri kõrgune.

Hoonestajal on kohustus rajada kinnistule spordihoone, mis vastab ehitamise hetkel kehtivale detailplaneeringule ning hankida spordihoonele kasutusluba hiljemalt 31.12.2014. a.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma OÜ-le Viimsi Haldus osavõtutasu summas 500 eurot ning pakkumuse tagatis summas 10 000 eurot OÜ Viimsi Haldus kontole nr 221013652745 (Swedbank).

Pakkumuste esitamise tähtpäev on 19.06.2013. a. Pakkumused tuleb saata või toimetada Viimsi Vallavalitsusse (asukoht Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa, 74001) selliselt, et pakkumused jõuaksid kohale hiljemalt pakkumuste esitamise tähtpäeval. Pakkumused avatakse Viimsi Vallavalitsuse ruumides 20.06.2013. a. kell 10:00.

Hoonestusõiguse seadmise, osavõtutasu ning tagatisraha maksmise, kasutamise ja tagastamise, enampakkumisel osalemise ning pakkumuse ja pakkumusdokumentatsiooni koostamise üksikasjalikumad tingimused ning muu oluline teave on sätestatud enampakkumise tingimustes.

Enampakkumise tingimustega on võimalik tutvuda Viimsi Vallavalitsuse kantseleis tööpäevadel kella 09:00-st kuni kella 12:00-ni ning kella 14:00-st kuni kella 16:00ni. Enampakkumise tingimuste väljastamist on võimalik taotleda ka e-kirja teel e-posti aadressil info at viimsivv dot ee.


       Haabneeme LED projekt