Facebook
RSS
Print

Õppelaenude kustutamine

02.02.2018

01.01.2018 jõustusid õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muudatused. Muudatuste kohaselt hakkab õppelaenude riigipoolse kustutamisega tegelema ka Sotsiaalkindlustusamet.

Loe lähemalt

Muutused lapsehoiu toetuse määramise ja maksmise korras

20.02.2018

1. jaanuarist 2018 muutuvad osaliselt lapsehoiu toetuse määramise ja maksmise tingimused. Varasemalt sotsiaal- ja tervishoiuameti pädevuses olnud toetuse korraldamine ja selle üle arvestuse pidamine läheb üle haridus- ja kultuuriametile. Taotluse vorm ja esitamise tingimused ei muutu. Toetust makstakse edaspidi nende laste eest, kes on arveldamiseks oleva kuu 10. kuupäevaks koos vähemalt ühe vanemaga Rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud, seega laieneb ka neile lastele, kel vaid üks vanematest on Viimsi valla registris. Samuti muudetakse toetuse suuruse arvestamise metoodikat. Edaspidi arvestatakse toetuse suurust järgmiselt:

  1. Lapsehoiu teenuse eest arvestatakse toetust 80% tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui toetuse maksimummäär, juhul kui mõlemad lapsevanemad on Viimsi valla registris;
  2. Lapse eest, kelle ühe vanema elukoht ei ole Rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas ja kelle vanem ei ole käesoleva määruse mõistes üksikvanem, makstakse toetust mitte rohkem kui 50% toetuse maksimummäärast.
  3. Alates 01.03.2018 tõuseb lapsehoiu toetuse maksimummäär 260 euroni.

Küsimuste tekkimise korral palume pöörduda haridus- ja kultuuriameti poole:
Svetlana Kubpart, alushariduse spetsialist
svetlana dot kubpart at viimsivv dot ee, tel: 6028844.

Loe veel: Lapsehoiu toetuse määramise ja maksmise kord alates 01.01.2018

Viimsi Vallavalitsuse 13.02.2018 korraldus nr 72 "Lapsehoiu toetuse määra kinnitamine"

Oktoobris alustab aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega laste tugigrupp

17.10.2017

Tugigrupp toimub kogemusnõustamise põhimõttel, kus jagatakse rõõme, muresid ning toetatakse üksteist. Igal kohtumisel on oma teema, kuid alati lähtutakse ka kokkutulnud inimeste huvidest ja hetkel aktuaalsetest probleemidest. Oodatud on kõik aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega lastest ja nende toetamisest huvitatud lapsevanemad, vanavanemad, õpetajad, tugiisikud jt.


Loe veel

Medi häirenupp aitab abi kutsuda

17.10.2017

Üha sagedamini valivad lähedased oma vanematele, vanavanematele või hoolealustele Medi häirenupu, juhul kui nad elavad üksi ja vajavad abi.

Häirenuputeenus võimaldab tagada nii teenuse kasutajale enesele kui ka tema lähedastele kindlustunde juhuks, kui üksinda elav eakas vajab abi. Võimalik on tagada kiiremini abi osutamine oludes, kus muidu adekvaatne abi võib hiljaks jääda. Väga vajalik on selline turvatunne mitte ainult üksi elavatele eakatele, aga ka näiteks töö- päeva kestel üksi kodus olevale kroonilist või elu ohustavat haigust põdevale inimesele. Häirenupp on asendamatu abivahend. Igal juhul on häirenupp kindlam ja kiirem lahendus kui abituna tundide viisi oodata.


Loe veel

Pikaajaline kooselu kui pereväärtus

16.08.2017

Eesti elanikud asetavad oma elus konkurentsitult kõige tähtsamale kohale perekonna: tervelt 75% inimestest peab seda elus väga tähtsaks ning 21% tähtsaks.

Me väärtustame abielusid, aga teame samas, et lahutusstatistika on kõrge. Eelmisel aastal lahutati üle poolte sõlmitud abieludest. Siit tekib küsimus, kas me väärtustame perekonda või on perekond meie jaoks vahendiks.

Tugeva riigi alus on tugev perekond ja korras kodu. Kõik Eesti riigi meetmed peaksid olema suunatud selle eesmärgi saavutamisele. Raha eelistamine heaolu eesmärgil on lühiajaline ja petlik õnn. Kõik algab väärtustest ja suurim väärtus, mida inimene on võimeline looma, on uus elu. Eestit saavad õnnelikumaks ja nooremaks muuta lapsed.


Loe veel

I klassi mineva lapse toetus

09.08.2017

Alates 2017. aastast toimub Viimsi vallas 1. klasside komplekteerimine e-keskkonnas Arno (piksel.ee/arno/viimsi), millel on otseside nii rahvastikuregistri kui Eesti Hariduse Infosüsteemiga (EHIS), et tagada andmete liikumine kiirelt ja täpselt.

Sel aastal palume kasutada e-keskkonda Arno ühtlasi ka 1. klassi mineva lapse toetuse taotlemiseks. Toetust on e-keskkonnas võimalik taotleda alates 1. septembrist kuni 30. septembrini. Väljamaksed toimuvad hiljemalt 15. oktoobriks.

Toetust makstakse lapsevanemale tingimusel, et laps ja lapse mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel valla elanikud taotlemisele eelneva kalendriaasta 31.detsembri seisuga. Alus: Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord (§ 10).

Sotsiaal- ja tervishoiuamet

Kvaliteetne õigusabi

13.07.2017

Hea Eesti elanik!

Sul on õigus saada riigi toel kvaliteetset õigusabi. Eesti Õigusbüroo OÜ annab soodsat õigusabi Eesti inimestele, kes teenivad vähem kui 1,5-kordne Eesti keskmine brutosissetulek, s.o: 1730 eurot kuus (2017. a I kvartali andmed).

Esimesed kaks tundi on tasuta. Õigusabi osutamist rahastab Justiitsministeerium.


Loe veel

Teata abivajavast lapsest

20.10.2017

1. jaanuaril 2016 kehtima hakanud lastekaitseseadus näeb ette abivajavast ning hädaohus lapsest teatamise kohustuse.

Abivajavast lapsest teata vallavalitsusele lastekaitsetöötajale (tel 602 8823, 602 8826 või 602 8841), lasteabitelefonile 116 111 (24 h) või politseile 112 (24 h).

Viimsi valla lastekaitsetöötajate kontaktid leiad SIIT.


Loe veel


       Haabneeme LED projekt