Facebook
RSS
Print

Volikogu otsused 2018

10.10.2018

09.10.2018

nr   Pealkiri
73

Viimsi Raamatukogule ruumide üürimine

74Kimsi põik ja Kimsi põik I kinnistu otsustuskorras võõrandamine
75Viimsi vallas Äigrumäe külas asuva Paju haljak maaüksuse kasutusse andmine MTÜ-le Äigrumäe Külaselts
76Lubja külas, kinnistu Lubja tee 2 ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
77Äigrumäe küla, kinnistu Sõstra detailplaneeringu kehtestamine
78Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni koosseisu muutmine
79Vallavolikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni koosseisu muutmine

 

11.09.2018

nr   Pealkiri
63

Laenu võtmine

64Nõusoleku andmine riigihanke “Haabneeme ranna teenindushoone ehitustööde kontsessioon“ korraldamiseks ja kontsessioonilepingu sõlmimiseks
65Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks teede riigihangete läbiviimiseks
66Randvere külas, kinnistu Tülli tee 22 detailplaneeringu kehtestamine
67Randvere külas, kinnistu Tammelaane detailplaneeringu vastuvõtmiseks esitamise tähtaja pikendamine
68Naissaare esimese üldkogu kokkukutsumine 
69Viimsi Vallavolikogu aseesimehe valimine
70Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
71Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni liikmete kinnitamine
72Viimsi Vallavolikogu fraktsiooni „Meie Viimsi“ koosseisu muutmine

14.08.2018

nr   Pealkiri
56

Pringi küla, kinnistu Uus-Jaani detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine

57Tammneeme küla, kinnistu Uus-Põldmäe detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
58Viimsi valla valimiskomisjoni moodustamine
59Vallavolikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
60Vallavolikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni liikmete kinnitamine
61Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
62Vallavolikogu fraktsiooni "Meie Viimsi" koosseisu muutmine

19.06.2018

nr   Pealkiri
41

Viimsi valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

42

Nõusoleku andmine Interreg Europa programmis osalemiseks ja rahastustaotluse esitamiseks

43Ülesande andmine vallavalitsusele
44

Reservfondist raha eraldamine                                                                  (*Isikliku abivahendi osaline hüvitamine)

45Allika-1 kinnistu võõrandamine otsustuskorras
46Viimsi vallas Muuga külas asuva Muuga haljak maaüksuse kasutusse andmine MTÜ-le Muuga Külaselts 
47Haabneeme alevikus asuvate Lubja tee L1, Jänese tee, Orava tee ja Hundi tee L1 transpordimaade ning Haabneeme alevikus asuva Kuldkinga haljak üldkasutatava maa omandamine
48Leppneeme külas, kinnistu Lehe ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
49Viimsi alevikus, kinnistute Vana-Andrese ja Uus-Madise detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
50Viimsi Vallavolikogu 26.06.2013 otsusega nr 42 „Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine: Äigrumäe küla, kinnistu Sõstra“ algatatud detailplaneeringu menetluse lõpule viimise tähtaja pikendamine
51Viimsi Vallavolikogu 13.10.2009 otsusega nr 81 „Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Randvere küla, kinnistu Nahka 1“ algatatud detailplaneeringu menetluse lõpule viimise tähtaja pikendamine
52Viimsi Vallavolikogu 09.09.2008 otsusega nr 75 „Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Leppneeme küla maaüksused Lännemäe tee 27/Lännemäe, Lännemäe tee 24/Kivineeme I, Kivineeme II, Neeme, Lännemäe tee 22/Mäe, Mäe 2 ja Mäe 1“ algatatud detailplaneeringu menetluse lõpule viimise tähtaja pikendamine
53Viimsi Vallavalitsuse 21.06.2013 korraldusega nr 742 „Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine
ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine: Pringi küla, kinnistu Laigari ja sellega piirnev mere-ala“ ja Viimsi Vallavalitsuse 26.06.2015 korraldusega nr 1153 „Pringi külas, kinnistu Rohuneeme tee 61a detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ning Viimsi Vallavalitsuse 21.06.2013 korralduse nr 742 „Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine: Pringi küla, kinnistu Laigari ja sellega piirnev mereala“ osaline muutmine“ algatatud detailplaneeringu menetluse lõpule viimise tähtaja pikendamine
54Viimsi Vallavolikogu 10.10.2006 otsusega nr 92 „Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Lubja külas, maaüksustel Kallaku, Serva ja Pärtlepõllu“ algatatud detailplaneeringu menetluse lõpule viimise tähtaja pikendamine
55Viimsi Vallavolikogu 19.01.2010 otsusega nr 4 „Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee III vaheline ala Metsakasti külas (kinnistud Nahka 3, Kaevu II, Sadula II, Sadula III, Rannaniidu I, Liiva II, Paraspõllu, Soone I, Mäealuse III, Aleksandri ning Lille)“ algatatud detailplaneeringu menetluse lõpule viimise tähtaja pikendamine

15.05.2018

nr   Pealkiri
34

Revisjonikomisjoni 2018. aasta tööplaani kinnitamine

35

Volituse andmine Viimsi Vallavalitsusele(Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia tegevuskavas muudatuste läbivaatamine ja kinnitamine)

36Metsakasti külas, kinnistu Kaasiku ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
37Lubja külas, kinnistute Allika, Randvere tee L6 ja Randvere tee 28 detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
38Leppneeme külas, kinnistute Lännemäe tee 22, Lännemäe tee 23, Lännemäe tee 24, Lännemäe tee 25, Lännemäe tee 25b, Lännemäe tee 27, Neeme ja Lännemäe tee lõik 2 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
39Metsakasti külas, Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee III vahelise ala detailplaneeringu (kinnistutel Uus-Kaevu ja Nahka 3 – II etapp) vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
40Viimsi Vallavolikogu 13.06.2000 otsusega nr 135: „Detailplaneeringu kehtestamine: Viimsi Vabaõhumuuseumi maa-ala ja Kingu maaüksus“ osaline kehtetuks tunnistamine, krundil pos nr 2

10.04.2018

nr   Pealkiri
24

Detailplaneeringu kehtestamine: Haabneeme alevik, maaüksused Bastioni ja osaliselt Linnaku

25

Naissaarel, Väikeheinamaa/Lillängin külas, kinnistu Liliani detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

26Naissaarel, Väikeheinamaa/Lillängin külas, kinnistu Kalda-Lepiku detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
27Leppneeme külas, kinnistute Mihkli I, Mihkli II, Leppneeme Sadama tee 19 ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
28Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
29Rohuneeme maastikukaitseala riikliku kaitse alla võtmise ettepaneku koostamise algatamine ja ettepaneku esitamine Keskkonnaministeeriumile
30Viimsi vallas asuvate mitte kaitse all olevate RMK metsade kohaliku omavalitsuse tasandil kaitse alla võtmise põhjendatuse ja otstarbekuse ning kavandatavate piirangute otstarbekuse ekspertiisi algatamine
31Naissaare esindaja määramine väikesaarte komisjoni
32Ettepaneku esitamine saarte elanike huve esindava ühingu määramiseks väikesaarte komisjoni
33Viimsi alevikus asuva transpordimaana kasutatava Aiandi alajaama tootmismaa kinnistu omandamine

13.03.2018

nr   Pealkiri
13

ERF meetmes „Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine“ projekti „Kogukonnapõhise erihoolekandeteenuste keskuse ehitamine Viimsisse“ omafinantseeringu tasumise garanteerimine

14

Loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks

15Viimsi vallas, Lubja külas, Allika-1 kinnistu omandamine
16Leppneeme külas asuva Sepamäe tee L1 transpordimaa omandamine
17Laiaküla külas Muuga põik L1 transpordimaa omandamine
18Viimsi vallas, Naissaarel, Väikeheinamaa/Lillängin külas, kinnistu Liiva detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
19Viimsi vallas, Naissaarel, Väikeheinamaa/Lillängin külas, kinnistu Väike-Heinamaa (Ranna-Heinamaa) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
20Prangli saarel, Idaotsa külas, kinnistu Loigu mets 1 detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
21Pärnamäe külas, kinnistute Lauka tee 10, Lauka tee 12, Lauka tee 14, Turba tee 7, Turba tee 9, Turba tee 11, Turba tee 13, Turba tee 15 ja Turba tee detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
22Prangli saar, Kelnase küla, kinnistu Tiitovi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
23
Randvere külas, Tülli tee 22 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine

30.01.2018

nr   Pealkiri
1

Viimsi valla 2017. eelarveaasta lõpujäägi kinnitamine, sulgemata assigneeringute kinnitamine ja eelarveaasta lõpujäägi suunamine

2

Osalemine liikmena kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilises liidus

3Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu (üldkoosoleku järgselt Eesti Linnade ja Valdade Liit) üldkoosolekule ja volikokku
4Viimsi valla valimiskomisjoni moodustamine
5Viimsi Keskkooli ümberkorraldamine
6MTÜ-ga Teadmiskeskus Collegium Eruditionis koostöölepingu sõlmimiseks volituse andmine
7Rohuneeme külas asuva rajatise peremehetuks ehitiseks tunnistamine
8Viimsi vallas, Leppneeme külas, kinnistu Leppneeme tee 95 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
9Lubja külas, kinnistu Pärtlepõllu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
10Viimsi Vallavolikogu 10.10.2000 otsusega nr 195 kehtestatud MTÜ Silva Majad detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine, detailplaneeringu kohastel kruntidel pos nr 14 ja pos nr 70
11Viimsi Vallavolikogu 18.01.2005 otsusega nr 9 kehtestatud „Loigu-I maaüksuse detailplaneeringu“ osaliselt kehtetuks tunnistamine, detailplaneeringu kohasel krundil pos nr 2
12Viimsi Vallavolikogu 12.02.2002 otsusega nr 29 „Detailplaneeringu kehtestamine: Rohuneeme tee 82“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

 

12.12.2017| Volikogu otsused 2017
14.12.2016| Volikogu otsused 2016
17.12.2015| Volikogu otsused 2015
11.12.2014| Volikogu otsused 2014
13.12.2013| Volikogu otsused 2013

Arhiiv


       Haabneeme LED projekt