Facebook
RSS
Print

Volikogu määrused 2018

11.09.2018

11.09.2018

nr Pealkiri
16Viimsi Vallavolikogu 27.08.2013 määruse nr 14 „Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu põhimääruse kinnitamine“ muutmine
17Viimsi Vallavolikogu 15.12.2015 määruse nr 24 „Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu kasutamise eeskiri“ muutmine
18

Maareformi seaduse § 21 ja § 221 ning maakorraldusseaduse  § 3 alusel kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele

19Viimsi valla 2018. aasta lisaeelarve

14.08.2018

nr Pealkiri
15Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

19.06.2018

nr Pealkiri
12Hädaolukorra seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele
13Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord
14Viimsi valla munitsipaalhuvikoolide vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimuste ja korra kehtestamise ning muutmise delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele

15.05.2018

nr Pealkiri
10Viimsi valla teedevõrgu arengukava 2018-2028 vastuvõtmine
11Viimsi valla sportmängu esindusvõistkondade toetamise kord

10.04.2018

nr Pealkiri
7Viimsi valla 2018. a huvihariduse ja -tegevuse toetuse eraldamise tingimused ja kord
8Viimsi Vallavolikogu 12. detsembri 2017 määruse nr 19 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord“ muutmine
9Riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest nr 14 „Hajaasustuse programm“ tulenevate ülesannete delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele

13.03.2018

nr Pealkiri
5Viimsi valla 2018. aasta lisaeelarve
6Viimsi Seeniorite Nõukoja põhikiri

30.01.2018

nr Pealkiri
1Viimsi valla 2018. aasta eelarve
2Viimsi Vallavolikogu määruste muutmine
3Viimsi Vallavolikogu 09.03.2010 määruse nr 7 „Raiemäärus“ muutmine
4Viimsi Vallavolikogu komisjonide põhimääruste muutmine

 

Volikogu määrused 2017

12.12.2017

12.12.2017

nr Pealkiri
16Viimsi valla 2017. aasta lisaeelarve
17Viimsi Vallavolikogu 21. jaanuari 2014 määruse nr 2 „Viimsi valla hankekord“ kehtetuks tunnistamine ja riigihangete seaduse § 9 lõikes 1 kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele
18Viimsi valla sporditegevuse toetamise kord
19Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord
20Viimsi Vallavolikogu 04.02.2016 määruse nr 5 „Lapsehoiu toetuse määramise ja maksmise kord“ muutmine
21Viimsi Vallavolikogu transpordi- ja turvalisusekomisjoni põhimäärus

10.10.2017

nr Pealkiri
15Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate teenuste toetamise kord

19.09.2017

nr Pealkiri
13Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2022 vastuvõtmine
14Viimsi valla 2017. aasta lisaeelarve

29.08.2017

nr Pealkiri
11Viimsi Vallavolikogu 20.06.2017 määruse nr 8 „Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise alused“ muutmine
12Viimsi valla reklaamimäärus

20.06.2017

nr Pealkiri
7Viimsi valla 2017. aasta lisaeelarve
8Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise alused
9Viimsi Vallavolikogu 04.02.2016 määruse nr 2 „Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ muutmine
10Viimsi valla heakorra eeskiri

 9.05.2017

nr Pealkiri
6Rohuneeme maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2017-2026 kinnitamine

14.03.2017

nr Pealkiri
4Viimsi valla 2017. aasta lisaeelarve
5Eraüldhariduskooli toetuse andmise tingimused ja kord

14.02.2017

nr Pealkiri
3Viimsi valla sademevee arengukava 2016-2027 vastuvõtmine

17.01.2017

nr Pealkiri
1Viimsi valla 2017. aasta eelarve
2Viimsi Vallavolikogu määruste muutmine

 


Arhiiv


       Haabneeme LED projekt