Facebook
RSS
Print

Randvere küla, Aiaotsa tee 5 detailplaneering

12.10.2018

29.10 - 12.11.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Tammneeme külas, kinnistu Tammneeme tee 18a detailplaneering. (Viimsi Vallavalitsuse 1.10.2018 korraldus nr 560)

Detailplaneeringuga on hõlmatud Randvere külas asuv 2519 m² suurune hoonestatud elamumaa sihtotstarbega krunt Aiaotsa tee 5 (89008:001:0001), mis asub endise aiandusühistu „Karikakar“ territooriumil, tänase väljakujunenud hoonestusega elurajoonis. Planeeringualal kehtib Viimsi Vallavolikogu 13.05.1997 otsusega nr 135 kehtestatud „A/Ü Karikakar detailplaneering“, mida käesoleva korraldusega vastu võetava detailplaneeringuga muudetakse – senine üksikelamukrunt jagatakse ning moodustatakse kaks üksikelamukrunti.
Detailplaneeringuga (Katrin Oidjärve Arhitektuuribüroo OÜ töö nr T13/17, põhijoonise väljatrükk: 20.07.2018) jagatakse kinnistu Aiaotsa tee 5 kaheks üksikelamukrundiks, suurustega 1200 m² ja 1319 m² ning määratakse krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks. Üksikelamu suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 meetrit (2 maapealset korrust), abihoonetel 5,0 meetrit (1 maapealne korrus).

Tammneeme küla, kinnistu Tammneeme tee 18a detailplaneering

12.10.2018

29.10 - 12.11.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Tammneeme külas, kinnistu Tammneeme tee 18a detailplaneering. (Viimsi Vallavalitsuse 1.10.2018 korraldus nr 559

Detailplaneeringuga on hõlmatud Tammneeme külas asuv 1273 m² suurune elamumaa sihtotstarbega kinnistu Tammneeme tee 18a (89001:003:0356), mis asub väljakujunenud hoonestusega väikeelamute piirkonnas, Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohasel väikeelamute maa juhtotstarbega alal. Planeeringualal kehtib Viimsi Vallavolikogu 10.08.2008 otsusega nr 50 kehtestatud „Viimsi valla, Tammneeme küla, Silla, Silla I, II ja III detailplaneering“, mille kohase krundi pos nr 9 lubatud ehitusala piire käesoleva detailplaneeringuga muudetakse ja mis on detailplaneeringu koostamise eesmärk.
Detailplaneeringuga (Inomatic OÜ töö nr 18007, põhijoonise väljatrükk: 6.06.2018) määratakse üksikelamukrundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pinnaga 250 m². Üksikelamu (põhihoone) on lubatud ehitada kahe maapealse korrusega, kõrgusega kuni 8,5 meetrit, samuti on lubatud üks maa-alune korrus. Abihoone suurim lubatud kõrgus on 5,0 meetrit, abihoone korruselisus on üks. Lubatud ehitusala nihutatakse võrreldes kehtiva detailplaneeringuga teemaa poole, paiknedes nii Tammneeme tee kui ka Haugi tee poolsest krundipiirist 5,0 meetri kaugusel. Samuti nihutatakse lubatud ehitusala naaberkrundi Tammneeme tee 18 poolsest piirist 5,0 meetri kaugusele, mis kehtiva detailplaneeringuga paiknes vastu krundipiiri. Lubatud ehitusala teepoolsed piirid järgivad naaberkruntidele kavandatud hoonestusala piire, aidates seeläbi luua terviklikku ja tasakaalustatud arhitektuurset keskkonda.

Pringi küla, kinnistute Rohuneeme tee 56 ja Rohuneeme tee 56a detailplaneering

12.10.2018

29.10 - 12.11.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Pringi külas, kinnistute Rohuneeme tee 56 ja Rohuneeme tee 56 detailplaneering. (Viimsi Vallavalitsuse 25.09.2018 korraldus nr 544)

Detailplaneeringuga on hõlmatud Pringi külas asuvad elamumaa sihtotstarbega kinnistud Rohuneeme tee 56 (89001:003:6690) ja Rohuneeme tee 56a (89001:003:6700). Planeeringuala asub väljakujunenud hoonestusega elamupiirkonnas, Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve on väikeelamute maa. Planeeringualal kehtib Viimsi Vallavalitsuse 04.05.1999 korraldusega nr 887 kehtestatud „Viimsi vald, Pringi küla, Rohuneeme tee 56/56a detailplaneering“, mille kohaseid krundipiire ja ehitusõigust käesoleva korraldusega vastuvõetava detailplaneeringuga muudetakse. Planeeringuala on osaliselt hoonestatud.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on krundipiiride muutmine ja maakatastri seaduse nõuetele vastavate krundipiiride moodustamine. Detailplaneeringuga (OÜ Arhitektibüroo Orub töö nr 503, põhijoonise väljatrükk: 4.06.2018) moodustatakse kolm üksikelamukrunti, suurustega 1549 m², 1462 m² ja 2121 m² ning määratakse krundi ehitusõigus ühe põhihoone (üksikelamu) ja sõltuvalt krundist kahe kuni kolme abihoone püstitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga vahemikus 290 m² kuni 420 m². Põhihoonete suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 meetrit, abihoonetel 5,0 meetrit.

Rohuneeme küla, kinnistu Väike-Valli detailplaneeringu avalik arutelu

26.09.2018

16.10.2018, algusega kell 15.30 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1) Rohuneeme küla kinnistu Väike-Valli detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.
Detailplaneering on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 20.03.2018 korraldusega nr 151. Detailplaneeringuga on hõlmatud Rohuneeme külas asuv 2578 m² suurune krunt, mis asub poolsaare põhjaosas, Rohuneeme külas, Suur-Ringtee ja mere-äärse kinnistu Kivineeme vahelisel alal. Planeeritav ala piirneb põhjast kinnistuga Kivineeme, idast ja lõunast kinnistuga Uus-Oti, edelast ja läänest Suur-Ringteega. Maa-ala on kaetud kõrghaljastusega, hoonestus puudub. Juurdepääs planeeringualale toimub Suur-Ringteelt. Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ töö nr 07-16, aug.2017) moodustatakse üks 2578 m² suurune puhke- ja spordirajatiste maa kasutamise sihtotstarbega krunt detailplaneeringu liigi järgi (katastriüksuse liigi järgi ärimaa krunt) ja määratakse krundi ehitusõigus 1 kahekorruselise (H = 7 m) tervisespordiklubi hoone ja 2 ühekorruselise (H = 5 m) abihoone ehitamiseks. Krundi suurim lubatud ehitusalune pindala on 350 m².
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda:
www.viimsivald.ee/rohuneeme-kula-kinnistu-vaike-valli-detailplaneering/

Tammneeme külas, kinnistu Uus-Põldmäe detailplaneering

25.09.2018

12.10 - 10.11.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Tammneeme külas, kinnistu Uus-Põldmäe detailplaneering. (Viimsi Vallavolikogu 14.08.2018 otsus nr 57)

Detailplaneeringu alasse on hõlmatud 5108 m² suurune eraomandis olev kinnistu Uus-Põldmäe (89001:003:0353). Planeeringuala paikneb Tammneeme külas Kirovi nim. Näidiskalurikolhoosi aegse tootmisala (segusõlme) naabruses, mis jääb kahe tee – Tammneeme tee ja Randvere tee – vahelisele alale. Planeeritav ala piirneb loodest ja põhjast maatulundusmaa sihtotstarbelise kinnistuga Akinta, idast Tammneeme teega, lõunast elamumaa sihtotstarbelise kinnistuga Tammeoru tee 7 ja puurkaevu krundiga Tammneeme pumpla ning läänest elamumaa sihtotstarbelise kinnistuga Pällu tee 4. Planeeringuala on kaetud kõrghaljastusega, hoonestus puudub, läbi kinnistu kulgeb elektri 10 kV õhuliin. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on „Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu“ kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmine looduslikust rohumaast osaliselt väikeelamute maaks, maa-ala ümberkruntimine, ühe kaksikelamukrundi, ühe loodusliku maa krundi ja ühe tee- ja tänavamaa krundi moodustamine. Üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamise avalik huvi seisneb loodusliku haljasmaana säilitatava roheala krundi (DP pos nr 2) ja Tammneeme tee äärde kergliiklustee ehitamiseks planeeritava krundi (DP pos nr 3) üleandmises valla omandisse, et tagada nende avalik kasutus.
Detailplaneeringuga moodustatakse üks 2730 m² suurune kaksikelamukrunt, mis paikneb Tammneeme tee poolses küljes, planeeritava kaksikelamukrundi ja kruntide Pällu tee 4 ning Pällu tee 6 vahele moodustatakse üks 45 meetri laiune ja 2066 m² pindalaga loodusliku maa krunt ja Tammneeme teega piirnevale lõigule moodustatakse üks 312 m² pindalaga tee- ja tänavamaa kasutamise sihtotstarbega krunt, kuhu ehitatakse tulevikus kergliiklustee. Kaksikelamukrundile määratakse ehitusõigus 1 kahekorruselise kaksikelamu ehitamiseks (max kõrgus 8,5 meetrit), suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 500 m². Abihooneid ei ole krundile lubatud püstitada.


Arhiiv


       Haabneeme LED projekt