Facebook
RSS
Print

Algatatud detailplaneeringud 2018

15.10.2018

Oktoober 2018

1. 09.10.2018 otsus nr 76 "Lubja külas, kinnistu Lubja tee 2 ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine"

Planeeritav ala asub hajaasustusalal, planeeringuala ligikaudne suurus on 0,8 hektarit ning see paikneb Lubja külas, Pärnamäe tee ja Lubja tee ristumiskohal klindipealsel alal, hõlmates maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu Lubja tee 2 (89001:010:2564) ja vahetult teedega piirneva ala (liikluskorralduse lahendamiseks). Planeeringuala on hoonestuseta ja kõrghaljastuseta. Planeeringuala piirneb lõunakaartest Pärnamäe teega ja Lubja teega, põhjast maatulundusmaa sihtotstarbelise kinnistuga Vanatoa kallak, mis jääb ühtlasi Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu kohaselt kohaliku tähtsusega klindi kaitseala koosseisu ning idast hoonestatud elamukrundiga. Juurdepääs kinnistule on olemas Lubja teelt.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist muuta planeeringualal „Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu“ kohane maakasutuse juhtotstarve maatulundusmaast ärimaaks. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus kahekorruselise ärihoone ehitamiseks, suurima lubatud kõrgusega kuni 11,0 meetrit, lahendatakse liikluskorraldus, parkimine, tehnovõrgud ja haljastus. Detailplaneeringuga lahendatakse peamiselt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktides 1 – 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20 ja 22 määratud ülesanded, mille loetelu võib detailplaneeringu koostamisel uute asjaolude ilmnemisel täieneda.

2. 15.10.2018 korraldus nr 592 "Pärnamäe külas, kinnistud Niine ja Pärnamäe tee 170 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine"

Planeeritav ala suurus on ca 10,5 ha ja see asub Pärnamäe külas ja Lubja külas ning hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuid Niine (89001:010:3123) ja Niine (89001:010:3124), lisaks üldkasutatava maa sihtotstarbega munitsipaalkinnistut Pärnamäe tee 170 (89001:010:2190). Planeeringualal hoonestus puudub, planeeringuala hõlmab ka osa klindiastangust, planeeringuala piirneb klindi ülaosas Pärnamäe teega, klindi poolsel osal kohaliku kaitse all oleva Mäealuse maastikukaitsealaga. Planeeringualale jäävad kultuurilise-arheoloogilise tähtsusega kalmed ja Viimsi Mälestuskivi.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, muuta planeeringuala kinnistu Niine katastriüksuste sihtotstarve osaliselt elamumaaks, lähtudes Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohasest maakasutuse juhtotstarbest, mis on perspektiivne väikeelamute maa hajaasustusviisil (EHR). Detailplaneeringuga moodustatakse 2 ridaelamu maa kasutamise sihtotstarbega krunti (ER), lisaks tee ja tänava maa krundid (LT), mis antakse valla munitsipaalomandisse, kaitseotstarbelise metsa maa krundid (MK) ja muu loodusliku maa krunt (ML) ning määratakse elamukrundi ehitusõigus kuni 18 ridaelamuboksi ehitamiseks, vastavalt üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.“ ridaelamukrundi suuruse arvutamise metoodikale. Detailplaneeringuga määratakse ühtlasi planeeritava trepi asukoht klindil, mis ühendab klindi ülaosa Mäealuse teega. Lisaks lahendatakse planeeringualale juurdepääsud, liikluskorraldus ja krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.

September 2018 

1. 04.09.2018 otsus nr 507 "Pringi külas, kinnistu Sirge tee 6 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine"

Planeeritava ala suurus on 4409 m² ning see asub valla lääneosas, Pringi külas, hõlmates elamumaa sihtotstarbega kinnistu Sirge tee 6 (89001:003:1860). Kinnistul asuvad kaks elamut ja üks abihoone. Juurdepääs planeeritavatele kruntidele on olemas Kasteheina tee ja Sirge tee ristumiskohast. 
Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, jagada 4409 m² suurune üksikelamu maa kasutamise sihtostarbega krunt kaheks ja määrata kruntide ehitusõiguse ühe üksikelamu ja ühe abihoonete ehitamiseks. Detailplaneeringuga määratakse lisaks tehnovõrkude asukohad, liikluskorralduse põhimõtted ja haljastuse põhimõtteline kujundus. Detailplaneeringuga lahendatakse peamiselt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktides 1 – 9, 11, 12, 17, 20 ja 22 määratud ülesanded, mille loetelu võib detailplaneeringu koostamisel uute asjaolude ilmnemisel täieneda. Vajalikud uuringud: Topo-geodeetiline uuring; Maapinna radoonisisalduse uuring; Dendroloogiline hinnang.

2. 04.09.2018 otsus nr 508 "Pärnamäe külas, kinnistu Kesk-Kaare tee 79 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine"

Planeeritava ala suurus on 1341 m² ja see asub Pärnamäe külas väljakujunenud elamupiirkonnas, Kesk-Kaare tee L9/L8 ääres, hõlmates elamumaa sihtotstarbega kinnistu Kesk-Kaare tee 79 (89001:010:2425). Krunt on ruudukujuline hoonestuseta elamukrunt, kus haljastus puudub. Krunt piirneb põhjast, läänest ja lõunast elamukruntidega Kesk-Kaare tee 77, Kesk-Kaare tee 81 ja Kesk-Kaare tee 85. Planeeritava ala maapind on tasane. Juurdepääs krundile toimub Kesk-Kaare teelt. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, suurendada 1341 m² suurusel elamukrundil Kesk-Kaare tee 79 kehtiva „Soosepa tee, Lageda tee, Vehema tee ja Pärnamäe tee vahelise ala detailplaneeringuga“ määratud ehitusalust pindala 110 m²-lt 260 m²-ni ning määrata ehitusõigus lisaks ühele üksikelamule ka ühe abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringuga lahendatakse peamiselt planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktides 1 – 9, 11, 12, 17, 20 ja 22 määratud ülesanded, mille loetelu võib detailplaneeringu koostamisel uute asjaolude ilmnemisel täieneda. Vajalikud uuringud: Topo-geodeetilised uuringud; Maapinna radoonisisalduse uuring.

Juuni 2018

1. 19.06.2018 otsus nr 48 "Leppneeme külas, kinnistu Lehe ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine"

Planeeritava ala suurus on 3 085 m2 ja see paikneb Leppneeme külas, väljakujunenud elamupiirkonnas, hõlmates elamumaa sihtotstarbega Lehe kinnistut (89001:003:0491). Planeeringuala piirneb üksikelamute ja metsaalaga, mis valdavalt on üldplaneeringuga reserveeritud elamumaaks. Kinnistu on hoonestamata ja suures ulatuses kõrghaljastatud. Juurdepääs kinnistule on olemas Lännekalda teelt.
Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, muuta Leppneeme külas 3 085 m² suurusel kinnistul Lehe üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“ (Elamuehituse Teemaplaneering) kohane üksikelamukrundi vähim lubatud suurus 215 m² võrra väiksemaks, milles arvatakse täiendavalt maha kavandatav teemaa krunt. Kinnistu üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve on väikeelamute maa hajaasustusviisil, kus Elamuehituse Teemaplaneeringu kohaselt on üksikelamukrundi vähim lubatud suurus 3 300 m². Kuivõrd kinnistuga piirnev valla omandis olev Lännekalda tee/Reinu tee on väga kitsas ja seda on ohutu liikluse tagamiseks ja teehoolde teostamiseks vaja laiendada, siis detailplaneeringuga määratakse osa kinnistu Lehe koosseisust teemaaks, mis antakse tasuta valla omandisse. Samuti on vajalik tagada planeeritaval kinnistul paikneva Reinu tee äärse eesvoolukraavi avaliku kasutuse servituut. See on liigilt üldisema planeeringu detailplaneeringuga muutmise põhjendus ja avalik huvi.                                           Vajalikud uuringud: Topo-geodeetiline uuring; Maapinna radoonisisalduse uuring; Dendroloogiline hinnang.

Mai 2018

1. 15.05.2018 otsus nr 36 "Metsakasti külas, kinnistu Kaasiku ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine".

Planeeritava ala suurus on ligikaudu 3 600 m² ja see paikneb Metsakasti külas, väljakujunenud elamupiirkonnas, hõlmates maatulundusmaa sihtotstarbega 2 765 m² suuruse kinnistu Kaasiku (89001:010:3449) ja osaliselt kinnistu Jäätma tee L1 (89001:001:0651). Planeeringuala on hoonestamata ning piirneb läänest 1–2 korrusliste üksikelamutega, juurdepääs planeeringualale on olemas Jäätma teelt.
Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, laiendada 2 765 m² suuruse eraomandis oleva kinnistu Kaasiku arvel Jäätma tee teemaa laiust ning planeerida üks üksikelamukrunt. Detailplaneeringuga muudetakse „Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu“ kohane maakasutuse juhtotstarve looduslikust rohumaast ja maatulundusmaast tee ja tänavamaaks ning väikeelamute maaks, planeeritav ala jääb nii tihe- kui ka hajaasustusalale.

Vajalikud uuringud: Topo-geodeetiline uuring; Dendroloogiline hinnang; Maapinna radoonisisalduse uuring.

2. 15.05.2018 otsus nr 37"Lubja külas, kinnistute Allika, Randvere tee L6 ja Randvere tee 28 detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine"

Planeeritav ala, ligikaudse suurusega 6,0 hektarit, asub Lubja külas, Randvere tee ja klindi vahelisel maa-alal, hõlmates maatulundusmaa sihtsotstarbega kinnistu Allika (56 726 m², 89001:001:0728), transpordimaa sihtotstarbega kinnistu Randvere tee L6 (127 m², 89001:001:0729) ja maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu Randvere tee 28 (3815 m² 89001:010:3705). Planeeringuala on kaetud kõrghaljastusega ning jääb valdavas ulatuses Haabneeme klindiastangu maastikukaitsealale (kohaliku omavalitsuse kaitstav loodusobjekt). Planeeringualal paiknevad kasutusest väljast endised Nõukogude Liidu aegsed militaarobjektid.
Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, muuta planeeringualal „Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu“ kohane maakasutuse juhtotstarve perspektiivsest väikeelamute maast üldkasutatavate hoonete maaks ja metsamajandusmaast osaliselt puhkeotstarbeliseks maaks ning osaliselt üldkasutatavate hoonete maaks. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus kultuuri-, spordi-, haridus- ja teaduskeskuse hoone ehitamiseks ning endiste militaarobjektide ümberehitamiseks olemasolevas mahus kunsti-, kultuuri-, spordi- ja vaba aja veetmiseks mõeldud hooneteks. Lisaks määratakse detailplaneeringuga asukoht Karulaugu terviseradade pikendamiseks ja tingimused endise tuletõrjeveehoidla rekonstrueerimiseks.
Vajalikud uuringud: Topo-geodeetiline uuring; Radooniuuring (hoonestatavatel aladel); Geoloogiline ja geotehniline uuring (hoonestatavatel aladel); Dendroloogiline uuring (hoonestatavatel aladel); Maapinna reostusuuring (lähedalasuvatest kütusemahutitest lähtuda võiva jääkreostuse väljaselgitamiseks).

3. 02.05.2018 korraldus nr 229 „Pringi külas, kinnistute Andrese, Ees-Madise, Tuulekivi, reformimata riigimaa, Uus-Mardi, Uustalumetsa, Ees-Kasti, Kastimetsa (89001:003:1131), Taga-Kasti, Kastimetsa (89001:003:1134), Uustalumetsa, Mardi, Suuraiametsa, Ado, Taga-Madise ja Uus-Andrese detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.

Planeeritav ala suurus on ca 27 hektarit ja see paikneb Pringi külas, väljakujunenud elamupiirkonna ja riigimetsa kinnistu Viimsi Metskond 79 vahelisel alal, hõlmates maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistud – Andrese, Ees-Madise, Tuulekivi, reformimata riigimaa, Uus-Mardi, Uustalumetsa, Ees-Kasti, Kastimetsa, Taga-Kasti, Kastimetsa, Uustalumetsa, Mardi, Suuraiametsa, Ado, Taga-Madise ja Uus-Andrese kinnistud. Ala on hoonestamata, kohati liigniiske ja kaetud kogu ulatuses kõrghaljastusega.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on hajaasustusviisil üksikelamu maa (EP), teemaa (LT) ja loodusliku maa (HL) kruntide moodustamine, üksikelamu maa kruntidele ehitusõiguse määramine, sidusa teedevõrgustiku, s.h Vardi tee pikenduse rajamine ja rohekoridoride moodustamine. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning servituudi vajadused.

Aprill 2018

1. 10.04.2018 otsus nr 25 „Naissaarel, Väikeheinamaa/Lillängin külas, kinnistu Liliani detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.

Planeeritava ala ligikaudne suurus on 1,44 hektarit ja see asub Naissaare läänerannikul, Väikeheinamaa/ Lillängin külas. Planeeritav ala hõlmab maatulundusmaa (M) sihtotstarbega Liliani kinnistut, mis piirneb edelast merega, loodest maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuga Lillemäe, kirdest kinnistuga Viimsi Metskond 92 ja kagust maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuga Ranna-Lepiku. Planeeritaval alal paikneb üks suvila ja abihoone. Juurdepääs planeeringualale on olemas Männiku teelt.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasolevale maatulundusmaa (M) sihtotstarbega kinnistule elamukrundi moodustamine ja krundi ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja kahe abihoone, millest üks on paadikuur, püstitamiseks. Lisaks määratakse detailplaneeringuga tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, vajadusel vertikaalplaneerimine, krundi asukohast lähtuvalt hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis koos looduslike tingimustega kujundavad ümbritseva keskkonnaga arvestava ruumilise terviklahenduse, ja määratakse kinnistule juurdepääsu tagamiseks läbi naaberkinnisasja tee kasutamise tingimused. Detailplaneeringu eesmärgiks muu hulgas on ranna ehituskeeluvööndi vähendamine.

2. 10.04.2018 otsus nr 26 „Naissaarel, Väikeheinamaa/Lillängin külas, kinnistu Kalda-Lepiku detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.

Planeeritava ala ligikaudne suurus on 1,1 hektarit ja see asub Naissaare läänerannikul, Väikeheinamaa/ Lillängin külas. Planeeritav ala hõlmab maatulundusmaa (M) sihtotstarbega Kalda-Lepiku kinnistut (89001:001:0115). Planeeringuala piirneb vahetult merega ning hoonestamata maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistutega Ranna-Lepiku ja Jõesaare ning RMK metsaalaga (maaüksus Viimsi Metskond 92). Planeeritav maa-ala on hoonestamata (säilinud on vaid kelder) ja valdavas osas kaetud kõrghaljastusega. Ajalooliselt jääb planeeritav kinnistu endise Väikeheinamaa küla asukohale, kus hoonestus paiknes valdavalt piki rannikut. Tänaseks on Väikeheinamaa küla ajalooline hoonestus valdavalt hävinud ja juurdepääsuteed rohtunud. Juurdepääs kinnistule on olemas ajalooliselt teelt. Kinnistu piiresse jääv rannaala on kivine ja kohati liigendatud. Kinnistu paikneb Naissaare looduspargi alal. Looduspargi kaitse-eeskirja järgi jääb kinnistu Väikeheinamaa küla piiranguvööndisse, kus uusi hooneid võib püstitada ajaloolistesse ehituskohtadesse või hajaasustusena ning merele mitte lähemale kui 50 meetrit põhikaardile kantud rannaastangu servast. Planeeringuala jääb osaliselt ehituskeeluvööndisse.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasolevale maatulundusmaa (M) sihtotstarbega kinnistule ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu, kolme abihoone sh olemasoleva keldri renoveerimiseks ja ühe paadikuuri rajamiseks (ehituskeeluvööndisse). Lisaks määratakse tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, vajadusel vertikaalplaneerimine, krundi asukohast lähtuvalt hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis koos looduslike tingimustega kujundavad ümbritseva keskkonnaga arvestava ruumilise terviklahenduse.

3. 10.04.2018 otsus nr 27 „Leppneeme külas, kinnistute Mihkli I, Mihkli II, Leppneeme Sadama tee 19 ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.

Planeeritav ala asub Leppneeme külas, rannikualal, hõlmates maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuid – Mihkli I (89001:003:5290), Mihkli II (89001:003:5300), Leppneeme Sadama tee 19 (89001:003:6310) ja reformimata riigimaad. Planeeringuala on hoonestamata ja osaliselt kõrghaljastatud. Planeeringuala jääb kogu ulatuses Läänemere ranna piiranguvööndisse, ehituskeeluvööndisse ja üldplaneeringuga määratud üleujutatavale alale.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ühe üksikelamu maa (EP) krundi, ühe turismi-, matka- ja väljasõidukoha maa (PT) krundi ja ühe teemaa (LT) krundi moodustamine ning rannakindlustuse, avalikult kasutatava ranna-äärse jalgtee ja rannale juurdepääsutee rajamine; üksikelamu maa krundile ehitusõiguse määramine üksikelamu ja ühe abihoone rajamiseks; turismi-, matka- ja väljasõidukoha maa krundile ehitusõiguse määramine ühe põhihoone ja kahe abihoone ning karavani parkla rajamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning servituudi vajadused.

4. 10.04.2018 otsus nr 28 „Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“.

Planeeritava ala suurus on ligikaudu 7,5 ha (täpne suurus ja ulatus selgub hilisema menetluse käigus) ja see paikneb Lubja külas, hõlmates osaliselt maatulundusmaa sihtotstarbega Viimsi Metskond 79 kinnistu (RMK metsamaa) ja transpordimaa sihtotstarbega kinnistu Vardi tee L6 ning transpordimaa sihtotstarbega kinnistud Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on tee ja tänavamaa krundi moodustamine ning asukoha määramine sõidu- ja kergliiklustee rajamiseks Lubja tee pikendusena. Samuti määratakse tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.

Märts 2018

1. 6.03.2018 korraldus nr 121 „Lubja külas, kinnistute Paevälja tee 2 ja Paevälja tee 4 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.

Planeeritava ala suurus on 4 997 m2 ja see paikneb Lubja külas, klindipealsel alal, hõlmates elamumaa sihtotstarbega Paevälja tee 2 (89001:010:3653) ja Paevälja tee 4 (89001:010:3655) kinnistud. Planeeringualal puuduvad olemasolevad hooned ja kõrghaljastus. Planeeringuala piirneb Lubja maastikukaitsealaga ning hoonestamata elamumaadega. Juurdepääs kinnistule on olemas Paelille teelt.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kahe olemasoleva ridaelamukrundi jagamine kolmeks üksikelamu maa (EP) sihtotstarbega krundiks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.

2. 13.03.2018 korraldus nr 138 "Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine".

Planeeritava ala suurus on 2243 m2 ja see paikneb Viimsi alevikus, hõlmates tootmismaa sihtotstarbega Nelgi tee 23 kinnistu (89001:010:2885). Naaberkinnistud on valdavalt hoonestatud 1–2 korruseliste üksikelamutega. Kinnistul paikneb kasutuses olev laohoone ja alajaam. Juurdepääs kinnistule on olemas Nelgi teelt. Detailplaneering koostatakse eesmärgil, määrata 100% tootmismaa sihtotstarbega kinnistu Nelgi tee 23 maakasutuse sihtotstarveteks ärimaa 80% ja tootmismaa 20% ning ehitusõigus äri- ja tootmishoonele. Planeeringuala suurus on  2243 m² ja see asub Viimsi alevikus Nelgi tee ääres, ca 50 meetri kaugusel Tulbiaia tee ja Nelgi tee ristumiskohast ida suunal. Kinnistu on hoonestatud, sellel paiknevad õigusliku alusega laohoone ja alajaam. Vajalikud uuringud: Topo-geodeetiline uuring.

3. 13.03.2018 korraldus nr 139 „Laiaküla külas, kinnistu Muuga tee 4a detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“ Viimsi Vallavalitsuse 17.04.2018 korralduse nr 203 „Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korralduse nr 139 „Laiaküla külas, kinnistu Muuga tee 4a detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“ muutmine“ redaktsioonis.

Planeeritava ala suurus on ligikaudu 1,1 hektarit ning see asub valla lõunaosas, Laiaküla külas, hõlmates elamumaa sihtotstarbega kinnistu Muuga põik 4a (89001:001:0204). Planeeritav kinnistu on hoonestatud ühe üksikelamu ja abihoonega ning kõrghaljastatud. Juurdepääs planeeritavatele kinnistutele on olemas Muuga põik teelt. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kuue üksikelamu maa krundi (EP) ja ühe teemaa krundi (LT) moodustamine ning väikeelamumaa kruntidele ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoone ehitamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted, ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted. Detailplaneering koostatakse planeerimisseaduse § 125 lõike 2 alusel, Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneeringu ja üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.“ elluviimiseks.

4. 13.03.2018 korraldus nr 140 "Metsakasti külas, kinnistute Riiasöödi tee 30, Sassi, Lauri, Riiasöödi tee ja osaliselt Kesaniidu tee detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine".

Planeeritava ala suurus on ligikaudselt 9000 m2 ja see paikneb Metsakasti külas, hõlmates tootmismaa sihtotstarbega kinnistu Riiasöödi tee 30 (89001:010:2871), üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnistud Sassi (89001:010:2874) ja Lauri (89001:010:2873) ning transpordimaa sihtotstarbega kinnistud Riiasöödi tee (89001:010:2872) ja Kesaniidu tee (89001:010:2869). Planeeringuala on hoonestamata ning piirneb idast elamutega ja läänest metsaga. Juurdepääs planeeringualale on olemas Riiasöödi ja G.H.Schüdlöffeli teelt.

Detailplaneering koostatakse eesmärgiga, muuta osaliselt Viimsi Vallavolikogu 15.08.2000 otsusega nr 165 kehtestatud „Metsakasti IV maaüksuse detailplaneeringut“ krundipiiride ja ehitusõiguse osas ning moodustada endisele puurkaevu (tootmismaa) krundi ja üldmaa krundi asemele üks kaksikelamumaa krunt, üks loodusliku maa krunt ja üks tee ja tänavamaa krunt, lisaks jagatakse kehtiva detailplaneeringu kohane üldmaa krunt kaheks ja moodustatakse üks tee ja tänavamaa krunt ja üks loodusliku maa krunt. Kaksikelamumaa krundile määratakse detailplaneeringuga ehitusõigus ühe kaksikelamu ehitamiseks, tee ja tänavamaa krundid liidetakse Riiasöödi teega. Planeeringuala suurus on ligikaudselt 9000 m² ja see asub Riiasöödi tee ja G.H.Schüdlöffeli tee ristumiskohal. Vajalikud uuringud: Topo-geodeetiline uuring; Maapinna radoonisisalduse uuring.

5. 27.03.2018 korraldus nr 160 „Pärnamäe külas, kinnistu Kesk-Kaare tee 77 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.

Planeeritava ala suurus on 1 440 m² ja see asub Pärnamäe külas väljakujunenud elamupiirkonnas, Kesk-Kaare tee L9 ääres, hõlmates elamumaa sihtotstarbega Kesk-Kaare tee 77 kinnistu (89001:010:2424). Krunt on ruudukujuline hoonestuseta elamukrunt, kus haljastus puudub. Krunt piirneb põhjast, läänest ja lõunast elamukruntidega Kesk-Kaare tee 79, Kesk- Kaare tee 75 ja Kesk-Kaare tee 71, millest viimane on ainsana hoonestatud. Planeeritava ala maapind on tasane. Juurdepääs krundile toimub Kesk-Kaare teelt.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, suurendada varem kehtestatud detailplaneeringuga määratud ehitusalust pindala, mis kehtiva detailplaneeringu kohaselt on 110 m², lisaks soovitakse krundile ehitada abihoone, mis kehtiva detailplaneeringuga pole lubatud. Krunt asub tiheasustusalal, kus Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohaselt on ehitamise aluseks kehtiv detailplaneering. Detailplaneeringuga määratakse üksikelamukrundi ehitusõigus ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtted, s.h krundi asukohast lähtuvalt hoone arhitektuursed tingimused, kujundades naabruses asuva elamualaga arvestava ruumilise terviklahenduse, mis sobitub ümbritseva keskkonnaga.

6. 27.03.2018 korraldus nr 161 „Tammneeme külas, kinnistu Tammneeme tee 18a detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.

Planeeritava ala suurus on ca 1 237 m2 ja see paikneb Tammneeme külas, väljakujunenud elamupiirkonnas, hõlmates elamumaa sihtotstarbega Tammneeme tee 18a kinnistu (89001:003:0356). Planeeringuala on hoonestatud ühe tehnorajatise ehitisega ning suures ulatuses kõrghaljastatud. Krunt piirneb üksikelamumaadega, mis valdavalt on veel hoonestamata, kuid kehtiva ehitusõigusega. Juurdepääs planeeringualale on olemas Tammneeme ja Haugi teelt.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoone ehitamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted, ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.

Veebruar 2018

1. 13.02.2018 korraldus nr 67 „Haabneeme alevikus Heki tee, Kaluri tee, Randvere tee ja Heldri tee vahelise maa-ala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.

Planeeritava ala suurus on ligikaudu 1,2 ha ja see paikneb Haabneeme alevikus, hõlmates Heki tee ja Kaluri tee, Randvere tee ning Heldri tee jalg- ja jalgrattatee vahelist elamukvartalit (sh Kesk tee 1 kinnistu). 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on aleviku elamukvartali teenindamiseks vajalike kommunikatsioonide ning piirkonna turvalisuse ja teedevõrgu liiklusohutuse tagamiseks tänavavalgustuse servituudi alade määramine.

2. 27.02.2018 korraldus nr 92 „Haabneeme alevikus, kinnistute Paadi tee 5 ja Paadi tee 7 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.

Planeeritava ala suurus on 2 895 m2 ja see paikneb Haabneeme alevikus, hõlmates ärimaa sihtotstarbega Paadi tee 5 (89001:001:0718) ja Paadi tee 7 (89001:001:0721) kinnistud. Juurdepääs kinnistutele on olemas Paadi teelt.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on krundipiiride muutmine, väikeettevõtluse hoone maa sihtotstarbe (ÄV) määramine ärihoone rajamiseks ja liiklusmaa (LT) sihtotstarbe määramine parkla rajamiseks.


Arhiiv


       Haabneeme LED projekt